Điều khoản sử dụng

Chúng tôi là chủ sở hữu website này. Chúng tôi có thẩm quyền cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt  bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng.

Chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng thông tin từ các nguồn tin cậy và cập nhật thường xuyên nội dung website nhưng chúng tôi không đảm bảo tính mới nhất, chính xác và đầy đủ của thông tin.

Thông tin chúng tôi cung cấp trên website này là đúng như nội dung đăng tải.

Các hình thức sử dụng,sao chép thông tin trên website phải ghi rõ nguồn.